dimecres, 20 d’abril de 2011

Atorgant els permisos necessaris per a fer BackUp de MySQL

Si fem backup de dades MySQL amb mysqldump, necessitarem un usuari que pugui accedir a les dades únicament per a executar el backup. Els privilegis mínims que necessita són:


  • SELECT: permet la lectura dels registres.
  • LOCK TABLES: permet el bloqueig de taules, per tal de garantir la consistència de les dades guardades.
  • SHOW DATABASES: permet conèixer el directori de bases de dades existent.
  • SHOW VIEW: permet veure la definició de les vistes.
  • EXECUTE: permet executar stored procedures, necessaris per a SHOW FIELDS FROM de les vistes.
  • RELOAD: permet l'ús de FLUSH per a la neteja de la memòria cau (cache).


Així doncs, amb l'ordre GRANT crearem l'usuari de backup amb els permisos adhients:

GRANT SELECT, LOCK TABLES, SHOW DATABASES, SHOW VIEW, EXECUTE, RELOAD ON *.* to 'backup'@'host'
IDENTIFIED BY 'password';


El llistat complert de privilegis el trobarem a la documentació de MySQL.