dilluns, 28 d’abril de 2008

Alliberada la versió 5.0.21 de MySQL Workbench

Alliberada la primera revisió des de que MySQL Workbench es va oficialitzar com a GA (General Availability)
Aquí hi ha l'historial de versions.

Desgraciadament només l'han alliberat per a plataforma Windows, a diferència de la resta de GUI Tools.

dijous, 24 d’abril de 2008

Alliberada l'Ubuntu Hardy Heron

Avui a les 14:35 han alliberat la Ubuntu 8.04 (Hardy Heron) LTS en les seves edicions d'escriptori i servidor com podem llegir en aquesta nota de premsa.

Les versions LTS (Long Time Support) reben suport d'Ubuntu 3 anys per a la versió d'escriptori i 5 per a la versió de servidor.

Us podeu descarregar les ISO en aquesta plana, tot i que els servidors de Canonical avuí estan col·lapsats.

dimarts, 22 d’abril de 2008

Configurant Zend Studio per a Subversion SSL

Per a completar el projecte de control de versions per a l'estació de treball Ubuntu, només caldrà indicar al Zend Studio que ha d'emprar una versió de Subversion que suporti SSL.

Anirem a Tools/Preferences/Source Control i indicarem la ruta per a subversion de la nostra distribució, generalment /usr/bin/svn:
I ja podrem fer servir el nostre IDE PHP preferit, el Zend Studio , amb control de versions sobre SSL :-)

Creant un repositori Subversion (II)

Un cop tenim el repositori Subversion creat, necessitarem poder accedir-hi des de altres ordinadors. Hi ha tres maneres de fer-ho: svn, svn+ssh i Apache. Explicarem el modus https per emprar xifrat en la comunicació i no obrir la màquina amb comptes ssh.

Instal·larem els mòduls svn i dav de l'Apache
apt-get install subversion libapache2-svn libapache-mod-dav

Crearem una clau per a la comunicació SSL com s'indica en aquest post.

Procedirem a la creació d'un VirtualServer dedicat només als repositoris subversion, en el nostre cas pgmr0.corretge.ct en el domini intern de la companyia a /etc/apache2/sites-avalibe/pgmr0.corretge.ct
<VirtualHost *:443>

ServerAdmin info@corretge.cat
ServerName pgmr0.corretge.ct:443

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/ss.pgmr0.corretge.cat.key
SSLProtocol all
SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM
<Location /svn>
DAV svn
SVNParentPath /var/svn
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/ssl/svn_usuaris.txt
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>

</VirtualHost>


Per a l'autentificació bàsica d'Apache, seguirem les indicacions d'aquest post.

Habilitarem aquest servidor virtual creant un enllaç a /etc/apache2/sites-enabled
ln -s ../sites-available/pgmr0.corretge.cat 777-pgmr0.corretge.cat

I rebotarem l'Apache
/etc/init.d/apache2 restart

Ara ja només queda recuperar l'estructura actual sotra trunk al nostre directori de treball fent
svn co --username $USUARI_A_USUARIS_TXT https://pgmr0.corretge.ct/svn/nourepo/trunk nourepo

Més informació sobre les comandes Subversion les trobareu en aquest gran llibre:
Version Control with Subversion.

dimecres, 16 d’abril de 2008

Instal·lant iSeriesAccess for Linux

Per accedir a un AS/400 des de Linux, generalment es fa servir una terminal que gestioni el corrent de dades 5250 com per exemple la tn5250.

Aquesta opció és ràpida i interessant, però resulta limitada per al treball diari dels programadors.

Gràcies als consells d'Alex Martinez d'ajut400 a Corretgé.com hem decidit d'implementar als nostres ordinadors la terminal ibm5250 del paquet iSeriesAccess for Linux d'IBM.

Descarregarem el paquet iSeriesAccess-5.4.0-1.4.i386.rpm de la plana oficial d'IBM i procedirem a la instal·lació en un sistema Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon. Per aquest procés cal tenir accés al compte root o fer servir sudo en tots els mandats que s'executen.

Primer de tot passem el paquet .rpm a .deb amb l'ajuda d'alien.
alien -k iSeriesAccess-5.4.0-1.4.i386.rpm

També podem descarregar el paquet ja preparat a l'ExtraNet pública de Corretgé.com.

Executem el paquet .deb per a la seva instal·lació i algunes dependències. El resultat el trobarem a /opt/ibm/iSeriesAccess.

Cal instal·lar a ma els següents paquets
apt-get install libmotif3
apt-get install libxaw6

I tot i així trobarem que manca la llibreria libcwbcore, per a sol·lucionar-ho farem
ln -s /opt/ibm/iSeriesAccess/lib/libcwbcore.so /usr/lib/libcwbcore.so
Un cop fet això, certificarem que tenim enllestides totes les dependències fent:
ldd /opt/ibm/iSeriesAccess/bin/ibm5250
linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
libXm.so.3 => /usr/lib/libXm.so.3 (0xb7d37000)
libXt.so.6 => /usr/lib/libXt.so.6 (0xb7ce6000)
libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xb7cde000)
libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xb7cc5000)
libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xb7cb7000)
libXp.so.6 => /usr/lib/libXp.so.6 (0xb7caf000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xb7bbe000)
libXpm.so.4 => /usr/lib/libXpm.so.4 (0xb7bae000)
libcwbcore.so => /usr/lib/libcwbcore.so (0xb7abf000)
libstdc++.so.5 => /usr/lib/libstdc++.so.5 (0xb7a04000)
libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb79df000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb79d4000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb788a000)
libdl.so.2 => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb7886000)
libXmu.so.6 => /usr/lib/libXmu.so.6 (0xb7870000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xb786c000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xb7867000)
libpthread.so.0 => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0 (0xb784f000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f94000)

I procedirem a la inclussió d'aquest programa al menú d'Ubuntu creant un arxiu /usr/share/applications/ibm5250.desktop amb el següent contingut:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=ibm5250
Comment=Emulació 5250
Exec=/opt/ibm/iSeriesAccess/bin/ibm5250 -LANGID ca
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;


dimarts, 15 d’abril de 2008

Creant un repositori Subversion (I)

Amb aquest mini-HowTo explicarem com crear un repositori sotmés al control de versions de Subversion.
cd /var/svn
svnadmin create nourepo


I ara procedirem a crear una estructura bàsica segons els compendis actuals:
cd /tmp
svn co file:///var/svn/nourepo
cd nourepo
svn mkdir tags branches trunk
svn ci -m "Estructura inicial"


En cas de que s'hagi triat accedir-hi via Apache, el que farem primer de tot serà atorgar permisos al repositori creat:
chown -R www-data:www-data nourepo/
chmod g+rws nourepo/


I crearem l'estructura bàsica d'aquesta altra manera:
cd /tmp
svn co https://pgmr0.corretge.ct/svn/nourepo
cd nourepo
svn mkdir tags branches trunk
svn ci -m "Estructura inicial"

dilluns, 14 d’abril de 2008

Instal·lant el Zend Framework

Zend ha alliberat la versió 1.5 del seu FrameWork, un conjunt de classes per a facilitar i harmonitzar les tasques més freqüents en les fases de desenvolupament.

Estem convençuts de que trigarem poc temps en veure aquest FrameWork com una part vital en el procés de supremacia PHP en els servidors d'aplicacions web 2.0.

Instal·lació
Per instal·lar el Zend Framework emprarem el repositor Subversions de Zend, per així restar actualitzats regularment amb uns mínims costos de manteniment. Si no tenim el Subversion instal·lat, executarem:
apt-get install subversion
I un cop fet això, en una carpeta accessible per l'usuari que executa Apache però inaccessible per cap configuració de VirtualServers, en el nostre cas /var/www/NetStudio executarem:
svn checkout http://framework.zend.com/svn/framework/standard/trunk ZendFramework

Després d'uns minuts de descàrrega ja el tindrem al nostre servidor. Ara cal notificar als scripts que poden accedir-hi modificant la clausula include_path del php.ini:
vim /etc/php5/apache2/php.ini
indicant-hi en el nostre cas:
include_path = ".:/var/www/NetStudio/ZendFramework/library"
Un cop fet això, rebotarem l'Apache amb
/etc/init.d/apache2 restart

Amb aquest senzill script de prova, certificarem que la instal·lació ha estat un èxit:
<?php

require_once 'Zend/Http/Client.php';

// Recuperem corretge.com:
$client = new Zend_Http_Client('http://bloc.corretge.cat');
$resposta = $client->request();

echo '<pre>';
var_dump($resposta);
echo '</pre>';
?>


Si obteniu alguna cosa similar a la imatge de sota, vol dir que ja està operatiu el Zend Framework, a disfruta-ho!Podeu enviar els vostres dubtes o consultes al fòrum CCCPHP.

Guia de referència per a programadors del Zend Framework.

diumenge, 6 d’abril de 2008

Vol inserir publicitat en aquest lloc?

Si esteu interessats en inserir publicitat en aquest lloc, o patrocinar els posts d'una categoria específica, posi's en contacte amb nosaltres:

Carrer de la Font, 2
(a la Plaça Major)
17142 - Verges
Tel: +34 972 780 422
Mòbil: (34) 669-8692-64
mail: info@corretge.cat

dijous, 3 d’abril de 2008

Be Linux my friend


Avui en dia estem en una molt bona època per a la comunitat del Pinguí. La maduresa de distribucions Linux d'escriptori com la Ubuntu Gusty Gibbon apropa el sistema operatiu Lliure a moltes llars i oficines.

El fracàs de Windows Vista és evident, mai fins ara s'havia vist la venda d'un producte amb opció a downgrade com a reclam publicitari.

Cada cop estem més aprop d'una massa crítica d'escriptoris Linux. Algunes administracions com l'alemanya ja s'ho estan plantejant i executant projectes de migració.

El futur serà Lliure!
Be Linux my friend.