dijous, 21 d’agost de 2008

Control de versions Subversion a Eclipse: Subclipse

Per a integrar el control de versions Subversion a l'entorn de programació Eclipse instal·larem un plugin anomenat Subclipse.

Primer de tot ens assegurarem que a la màquina de desenvolupament tenim el subversion i les llibreries JavaHL instal·lades:
sudo apt-get install subversion libsvn-java libsvn-dev

Un cop instal·lades, obrirem Eclipse i al menú Help / Software Updates / Find and Install indicarem Search for new features to install.

Afegirem un nou lloc remot pitjant New Remote Site
Name Subclipse 1.4
URL http://subclipse.tigris.org/update_1.4.x


Seleccionem unicament aquest repositori i tirem endavant. Triarem tots els plugins que es puguin instal·lar, com a mínim:
Subclipse 1.4.3
Subversion Client Adapter 1.5.1
Subversion Native Library Adapter (JavaHL) 1.5.1.1
Subversion pure Java SVNKit

Quan ens demani de reiniciar l'Eclipse ho fem, i a tots els projectes que estiguin sota control de versió visualitzarem als seus arxius la data i persona que va fer la darrera modificació. Fent click al botó de la dreta del ratolí, sota el menú Team podrem remenar subversion.


Per a incloure un projecte des de zero farem:
File / New / Other / SVN / Checkout Projects from SVN

Create a repositorie location: http://zajaj.googlecode.com/svn/trunk/

Triem l'arrel com a Folder to be checked out i pitgem Finish.

Guia Subversion

Manual de Subversion 1.4 online.

Read this document on Scribd: SVN Guide

dimecres, 20 d’agost de 2008

Presentació comunitat CCCPHP

L'any passat l'Àlex Corretgé va presentar en el marc de la Volcànica la comunitat CCCPHP.En aquest enllaç trobareu la presentació que es va projectar:

Entorn de programació PHP amb Eclipse

Des de la darrera versió del PDT per a Eclipse, aquest entorn de desenvolupament està guanyant molts punts per a esdevenir de referència també entre els programadors PHP. De fet la darrera versió del Zend Studio es basa en Eclipse, i la mateixa Zend ha participat en la creació del PDT, l'opció gratuita.

La instal·lació es ben senzilla, descarreguem la darrera versió estable d'aquesta plana, la descomprimim i la movem a la carpeta /opt

Cal tenir el Java Runtime Environment, si no el tenim ja, farem:
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin

Afegim el punt de menú seguint aquestes instruccions i ja tenim l'entorn de programació PHP totalment operatiu:

dimecres, 13 d’agost de 2008

Mapes conceptuals amb FreeMind

Una bona eina de codi obert per a la captació d'idees és FreeMind.

Per a instal·lar-la en una màquina Ubuntu només caldrà fer:
apt-get install freemind

Si no arrenca, ens assegurarem de tenir instal·lat el Java JDK amb
apt-get install sun-java6-jre sun-java6-fonts sun-java6-jdk

I crear el punt de menú a /usr/share/applications/freemind.desktop
[Desktop Entry]
Name=FreeMind
Comment=Mapes conceptuals
Exec=freemind
Terminal=false
Type=Application
Categories=Development;
StartupNotify=true


Aquesta eina ens permetrà capturar idees i requeriments amb una gran facilitat i tenint sempre una visió global de la sessió.

dimarts, 12 d’agost de 2008

Decàleg per a fer les reunions profitoses

Extret del Dossier Econòmic i adaptat.

1.- OBJECTIUS. D'entrada, cal valorar alternatives diferents a la reunió. Si no hi ha més remei que fer-la, s'ha de definir el perquè i que es preten resoldre amb aquesta.

2.- PRIORITATS. Aprendre com funciona la jerarquització de l'agenda i de les tasques és clau per destriar el gra de la palla.

3.- PUNTUALITAT. Assignar temps a cada punt de l'ordre del dia, amb hora de començament i de final. Evitar reunions després de dinar.

4.- MATERIALS. Prèviament a la reunió, cadascun dels participants ha de disposar, amb temps suficient, dels recursos necessaris.

5.- AGENDA. Fer arribar als assitents qui participarà, les dates, horaris, lloc i punts a tractar d'una manera clara. Perquè no puguin haver-hi excuses.

6.- PLANIFICACIÓ. Comunicar per correu electrònic el pla de reunió, tant als participants com a les persones afectades.

7.- PRÈVIA. Obligar els assitents a portar llegits i preparats els informes necessaris per a la reunió.

8.- ASPECTE HUMÀ. Unir l'equip, donar dades per als suggeriments, recórrer als menys actius i centrar el grup en la feina.

9.- CLAREDAT. En acabar la reunió, deixar per escrit les decisions preses, amb els seus respectius responsables i els terminis indicats.

10.- AVALUACIÓ. Dedicar un parell de minuts finals a reflexions del tipus progressa adequadament o necessita millorar. Fixar una nova reunió si cal.

Darrera versió en aquest document.

dijous, 7 d’agost de 2008

Mostrar la IP a la pantalla login Ubuntu Server

Seguint les instruccions de The Offbytwo Blog crearem un script que ens retorni la ip a /usr/local/bin/get-ip
#!/bin/sh
/sbin/ifconfig grep 'inet addr' grep -v .127.0.0.1. awk '{ print $2 }' awk -F: '{ print $2 }'

i el farem executable
chmod ugo+x /usr/local/bin/get-ip
Crearem un arxiu /etc/issue-standard

Linux Access - Serveis Informatics Corretge.com SLU

Ubuntu 8.04.1 \n \l


I un script /etc/network/if-up.d/issue que s'executarà cada cop que es llevi la interficie de xarxa
#!/bin/sh
if [ "$METHOD" = loopback ]; then
exit 0
fi

# Only run from ifup.
if [ "$MODE" != start ]; then
exit 0
fi

cp /etc/issue-standard /etc/issue
/usr/local/bin/get-ip >> /etc/issue
echo "" >> /etc/issue

Aquest script s'ha de fer també executable amb chmod.

Amb aquesta senzilla utilitat coneixerem la IP dels servidors virtuals o reals sense haver-nos de loginejar.

dimecres, 6 d’agost de 2008

Reiniciant Apache

Hi ha dues maneres de reiniciar l'Apache, la hard:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

i la soft:

sudo /etc/init.d/apache2 reload

La primera (restart) tanca immediatament tots els processos d'apache i l'arrenca de nou. És idèntic a fer una aturada i arrencada del servei apache, és més fiable, però triga més temps en fer-se.

La segona (reload) tanca els processos d'apache quan aquests han acabat de fer el que estaven fent, rellegeix els arxius de configuració i reobre els arxius de logs. Cada antic procés és reemplaçat per el nou procés que inicia immediatament a rebre les noves peticions.

Més informació sobre el tancament graceful de l'Apache en aquest enllaç

dissabte, 2 d’agost de 2008

Alliberada la versió 5.3 alpha1 de PHP

Ahir es va alliberar la versió 5.3 alpha1 de PHP. Tot i tractar-se de la primera alpha, ens aporta una clara visió de cap a on evoluciona aquest gran llenguatge.

Aquí teniu una breu pincellada d'algunes de les noves funcionalitats.

Namespaces
Permetrá la utilització de namespaces per a definir contextes de classes i evitar solapacions de nomenclatures.
namespace corretge::zajaj::common;

class www
{
[...]
}

Instanciant aquesta classe d'aquesta manera:
$jWww = new corretge::zajaj::common::www;

Funcions Lambda
Permetrà definir funcions condicionals i l'assignació de funcions a variables.
$lambda = function () { echo "Hola Món!\n"; };

Nowdoc
Funcionament idèntic als Heredoc, però sense processar la cadena, agilitzant l'execucció i permentent l'utilització en un context estàtic.
class www {
public $titol = <<<'EOT'
Hola Món!
EOT;
}


Extensió Phar
Permetrà distribuir tota una aplicació en un sol arxiu, com acutalment es fa amb els .jar de Java.
include 'phar:///path/to/myphar.phar/file.php';

Extensió intl
PHP aborda seriosament la internacionalització de les aplicacions amb una bateria de funcions per als llocs web multi-idioma.

Esperem amb ansies l'evolució d'aquesta nova Release, esperant que aquestes noves funcionalitats s'integrin a les versions estables.