dissabte, 12 de desembre de 2009

Importar dades CSV a MySQL

Per a importar un arxiu de dades separades per comes (CSV) a una taula MySQL, emprarem la instrucció LOAD DATA INFILE:

load data local infile 'categories.csv'
into table categories
fields terminated by ','
enclosed by '"'
lines terminated by "\n"
(catCodi, catDesc);


Tots els fulls de càlcul permeten la exportació a CSV, pel que amb aquesta senzilla instrucció podrem importar ràpidament dades a MySQL.