dilluns, 16 de febrer del 2009

BackUp de Stored Procedures en MySQL

Afegint --routines com a paràmetre de mysqldump, aconseguirem que el volcat de dades de la base de dades triada inclogui les funcions pròpies.

Si únicament volem obtenir un BackUp d'aquestes rutines (procediments i funcions), executarem:
mysqldump -u root -p --no-create-info --no-data --routines BaseDades > BaseDades.rutines.sql