dimarts, 16 de juny del 2009

Llistar discos amb menys d'un 20% d'espai lliure

Amb el mandat df i l'ajuda de les Regular Expression obtindrem aquesta informació del sistema d'una tacada:

df -h | grep '[089][0-9]%'

Ens mostrarà els discos que estiguin entre un 80% i un 100% d'ocupació.

Si volem veure tots els discos no executarem la pipe de filtrat grep.