dilluns, 4 de febrer del 2008

Templates a Zend Studio

L'IDE de Zend, el Zend Studio, ens permet la creació de Templates (plantilles) per agilitzar les tasques de programació més repetitives.

La filosofia de programació orientada a objectes ens diu que les propietats d'una classe no han de ser accessibles fora de la mateixa classe si no és amb la utilització de mètodes.

Així veiem que sempre que programem una classe tenim tres codificacions repetitives que tractarem amb les respectives plantilles.

Dins el Zend Studio anirem a Tools / Preferences / Temlates i afegirem (add) les tres codificacions PHP:

crtVAR
/**
* Declarem la propietat ${VARIABLE}
*
* @var string
*/
protected $${VARIABLE};


crtSET
/**
* Assignem un valor a $${VARIABLE}
*
* @param string $${VARIABLE}
*/
public function set_${VARIABLE}($${VARIABLE})
{
$this->${VARIABLE} = $${VARIABLE};
}


crtGET
/**
* Retornem el valor de $${VARIABLE}
*
* @return string
*/
public function get_${VARIABLE}()
{
return $this->${VARIABLE};
}


I observarem com de senzill és crear una classe PHP amb les propietats protegides i els mètodes per accedir a aquestes propietats.