dissabte, 2 de febrer del 2008

Google Chart API

Google va alliberar el desembre pasat la Google Chart API, eina amb la que podrem generar gràfics per al web sense haver de programar rés. En aquest exemple creem un gràfic amb les distribucions Linux més emprades pels usuaris de Facebook:

http://chart.apis.google.com/chart?
cht=p3
&chs=280x140
&chtt=Distribucions%20Linux
&chl=Ubuntu|Debian|Fedora|Kubuntu|Gentoo|OpenSUSE
&chd=t:50.78,18.09,9.68,7.76,7.11,6.58


Seguint les instruccions de la plana oficial Google Chart API veurem que no és gens difícil de fer funcionar.

Amb tot però, per aplicacions gràfiques més avançades, continuarem fent servir llibreries tant potents com JPGraph per a PHP.