dijous, 6 de març del 2008

Problemes de comunicació a IBM

IBM ha enviat avui un correu per a confirmar si voleu continuer rebent la IBM Software Newsletter.

És una bona manera d'optimitzar els recursos dels servidors i la paciència dels clients.

El problema però és que al pitjar per a renovar la subscripció, el servidor encarregat d'aquesta funció casca:
500 Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, cwesupport@ca.ibm.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


I el problema de comunicació és doble, doncs si s'envia un correu a l'administrador del servidor, com indica el mateix missatge ens trobem que
User cwesupport (cwesupport@ca.ibm.com) not listed in Domino Directory
veient com les molèsties de reportar un error no han servit de rés.

Les retallades pressupostàries sempre acaben pentant per algun lloc, i la qualitat acostuma a ser el primer que es resenteix.