dimarts, 22 d’abril del 2008

Creant un repositori Subversion (II)

Un cop tenim el repositori Subversion creat, necessitarem poder accedir-hi des de altres ordinadors. Hi ha tres maneres de fer-ho: svn, svn+ssh i Apache. Explicarem el modus https per emprar xifrat en la comunicació i no obrir la màquina amb comptes ssh.

Instal·larem els mòduls svn i dav de l'Apache
apt-get install subversion libapache2-svn libapache-mod-dav

Crearem una clau per a la comunicació SSL com s'indica en aquest post.

Procedirem a la creació d'un VirtualServer dedicat només als repositoris subversion, en el nostre cas pgmr0.corretge.ct en el domini intern de la companyia a /etc/apache2/sites-avalibe/pgmr0.corretge.ct
<VirtualHost *:443>

ServerAdmin info@corretge.cat
ServerName pgmr0.corretge.ct:443

SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/ss.pgmr0.corretge.cat.key
SSLProtocol all
SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM
<Location /svn>
DAV svn
SVNParentPath /var/svn
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/ssl/svn_usuaris.txt
Require valid-user
SSLRequireSSL
</Location>

</VirtualHost>


Per a l'autentificació bàsica d'Apache, seguirem les indicacions d'aquest post.

Habilitarem aquest servidor virtual creant un enllaç a /etc/apache2/sites-enabled
ln -s ../sites-available/pgmr0.corretge.cat 777-pgmr0.corretge.cat

I rebotarem l'Apache
/etc/init.d/apache2 restart

Ara ja només queda recuperar l'estructura actual sotra trunk al nostre directori de treball fent
svn co --username $USUARI_A_USUARIS_TXT https://pgmr0.corretge.ct/svn/nourepo/trunk nourepo

Més informació sobre les comandes Subversion les trobareu en aquest gran llibre:
Version Control with Subversion.