dimecres, 16 d’abril del 2008

Instal·lant iSeriesAccess for Linux

Per accedir a un AS/400 des de Linux, generalment es fa servir una terminal que gestioni el corrent de dades 5250 com per exemple la tn5250.

Aquesta opció és ràpida i interessant, però resulta limitada per al treball diari dels programadors.

Gràcies als consells d'Alex Martinez d'ajut400 a Corretgé.com hem decidit d'implementar als nostres ordinadors la terminal ibm5250 del paquet iSeriesAccess for Linux d'IBM.

Descarregarem el paquet iSeriesAccess-5.4.0-1.4.i386.rpm de la plana oficial d'IBM i procedirem a la instal·lació en un sistema Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon. Per aquest procés cal tenir accés al compte root o fer servir sudo en tots els mandats que s'executen.

Primer de tot passem el paquet .rpm a .deb amb l'ajuda d'alien.
alien -k iSeriesAccess-5.4.0-1.4.i386.rpm

També podem descarregar el paquet ja preparat a l'ExtraNet pública de Corretgé.com.

Executem el paquet .deb per a la seva instal·lació i algunes dependències. El resultat el trobarem a /opt/ibm/iSeriesAccess.

Cal instal·lar a ma els següents paquets
apt-get install libmotif3
apt-get install libxaw6

I tot i així trobarem que manca la llibreria libcwbcore, per a sol·lucionar-ho farem
ln -s /opt/ibm/iSeriesAccess/lib/libcwbcore.so /usr/lib/libcwbcore.so
Un cop fet això, certificarem que tenim enllestides totes les dependències fent:
ldd /opt/ibm/iSeriesAccess/bin/ibm5250
linux-gate.so.1 => (0xffffe000)
libXm.so.3 => /usr/lib/libXm.so.3 (0xb7d37000)
libXt.so.6 => /usr/lib/libXt.so.6 (0xb7ce6000)
libSM.so.6 => /usr/lib/libSM.so.6 (0xb7cde000)
libICE.so.6 => /usr/lib/libICE.so.6 (0xb7cc5000)
libXext.so.6 => /usr/lib/libXext.so.6 (0xb7cb7000)
libXp.so.6 => /usr/lib/libXp.so.6 (0xb7caf000)
libX11.so.6 => /usr/lib/libX11.so.6 (0xb7bbe000)
libXpm.so.4 => /usr/lib/libXpm.so.4 (0xb7bae000)
libcwbcore.so => /usr/lib/libcwbcore.so (0xb7abf000)
libstdc++.so.5 => /usr/lib/libstdc++.so.5 (0xb7a04000)
libm.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libm.so.6 (0xb79df000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0xb79d4000)
libc.so.6 => /lib/tls/i686/cmov/libc.so.6 (0xb788a000)
libdl.so.2 => /lib/tls/i686/cmov/libdl.so.2 (0xb7886000)
libXmu.so.6 => /usr/lib/libXmu.so.6 (0xb7870000)
libXau.so.6 => /usr/lib/libXau.so.6 (0xb786c000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/libXdmcp.so.6 (0xb7867000)
libpthread.so.0 => /lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0 (0xb784f000)
/lib/ld-linux.so.2 (0xb7f94000)

I procedirem a la inclussió d'aquest programa al menú d'Ubuntu creant un arxiu /usr/share/applications/ibm5250.desktop amb el següent contingut:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=ibm5250
Comment=Emulació 5250
Exec=/opt/ibm/iSeriesAccess/bin/ibm5250 -LANGID ca
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;