dijous, 2 d’abril del 2009

Accedint a ORACLE amb Zend Framework

El Zend framework ens ho posa certament fàcil per a connectar amb una base de dades ORACLE.

La classe necessària i que hem d'incloure és la de les connexions OCI


require_once ('Zend/Db/Adapter/Pdo/Oci.php');

Creem un array on posarem totes les dades habituals de connnexió amb una base de dades


$arrayConnexio = array(
'host' => 'xx.xx.xx.xx',
'port' => 'xxxx',
'dbname' => 'SID_DE_LA_BBDD',
'username' =>'usuari',
'password' => 'password'
);


El host pot ser la seva adreça IP o bé el seu nom.
El port és el port de comunicació amb la BBDD (habitualment el 1521)

Ara només ens quedarà crear la instància de la classe i ...

$laConnexioBBDD = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Oci($arrayConnexio);

ja ho tindrem !


A partir d'aquí la manera de treballar és l'habitual amb les connexions a base de dades:


$rowset = $laConnexioBBDD->fetchAll($laQuery);

Pot ser d'interès especificar amb quina codificació de caràcters volem treballar. Així no depenem de la instal·lada per defecte al servidor.

$arrayConnexio = array(
...
'charset' => 'utf8'
);