dimarts, 12 d’agost del 2008

Decàleg per a fer les reunions profitoses

Extret del Dossier Econòmic i adaptat.

1.- OBJECTIUS. D'entrada, cal valorar alternatives diferents a la reunió. Si no hi ha més remei que fer-la, s'ha de definir el perquè i que es preten resoldre amb aquesta.

2.- PRIORITATS. Aprendre com funciona la jerarquització de l'agenda i de les tasques és clau per destriar el gra de la palla.

3.- PUNTUALITAT. Assignar temps a cada punt de l'ordre del dia, amb hora de començament i de final. Evitar reunions després de dinar.

4.- MATERIALS. Prèviament a la reunió, cadascun dels participants ha de disposar, amb temps suficient, dels recursos necessaris.

5.- AGENDA. Fer arribar als assitents qui participarà, les dates, horaris, lloc i punts a tractar d'una manera clara. Perquè no puguin haver-hi excuses.

6.- PLANIFICACIÓ. Comunicar per correu electrònic el pla de reunió, tant als participants com a les persones afectades.

7.- PRÈVIA. Obligar els assitents a portar llegits i preparats els informes necessaris per a la reunió.

8.- ASPECTE HUMÀ. Unir l'equip, donar dades per als suggeriments, recórrer als menys actius i centrar el grup en la feina.

9.- CLAREDAT. En acabar la reunió, deixar per escrit les decisions preses, amb els seus respectius responsables i els terminis indicats.

10.- AVALUACIÓ. Dedicar un parell de minuts finals a reflexions del tipus progressa adequadament o necessita millorar. Fixar una nova reunió si cal.

Darrera versió en aquest document.