dissabte, 2 d’agost de 2008

Alliberada la versió 5.3 alpha1 de PHP

Ahir es va alliberar la versió 5.3 alpha1 de PHP. Tot i tractar-se de la primera alpha, ens aporta una clara visió de cap a on evoluciona aquest gran llenguatge.

Aquí teniu una breu pincellada d'algunes de les noves funcionalitats.

Namespaces
Permetrá la utilització de namespaces per a definir contextes de classes i evitar solapacions de nomenclatures.
namespace corretge::zajaj::common;

class www
{
[...]
}

Instanciant aquesta classe d'aquesta manera:
$jWww = new corretge::zajaj::common::www;

Funcions Lambda
Permetrà definir funcions condicionals i l'assignació de funcions a variables.
$lambda = function () { echo "Hola Món!\n"; };

Nowdoc
Funcionament idèntic als Heredoc, però sense processar la cadena, agilitzant l'execucció i permentent l'utilització en un context estàtic.
class www {
public $titol = <<<'EOT'
Hola Món!
EOT;
}


Extensió Phar
Permetrà distribuir tota una aplicació en un sol arxiu, com acutalment es fa amb els .jar de Java.
include 'phar:///path/to/myphar.phar/file.php';

Extensió intl
PHP aborda seriosament la internacionalització de les aplicacions amb una bateria de funcions per als llocs web multi-idioma.

Esperem amb ansies l'evolució d'aquesta nova Release, esperant que aquestes noves funcionalitats s'integrin a les versions estables.