dilluns, 22 de setembre del 2008

Debugant PHP en un servidor LAMP

Per a poder depurar des d'Eclipse scripts PHP que s'executen en un servidor LAMP, caldrà seguir les següents pases.
Descarregarem el PDT server-debugger de la versió per a la plataforma que correspongui des de http://downloads.zend.com/pdt/server-debugger/
wget http://downloads.zend.com/pdt/server-debugger/ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386.tar.gz i el descomprimim
tar -xzvf ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386.tar.gz
Copiem la llibreria per a la versió que ens ocupi, 5.2 si hem instal·lat php5 via apt-get, al directori on es guarden les llibreries php:
sudo cp ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386/5_2_x_comp/ZendDebugger.so /usr/lib/php5/20060613+lfs/
Modifiquem el /etc/php5/apache2/php.ini i afegim aquestes instruccions:
# Afegit Zend Debugger
zend_extension=/usr/lib/php5/20060613+lfs/ZendDebugger.so
zend_debugger.allow_hosts=127.0.0.1
zend_debugger.expose_remotely=always


Finalment copiem l'arxiu dummy.php a l'arrel del servidor web
cp ZendDebugger-5.2.14-linux-glibc23-i386/dummy.php /var/www/

I rebotem el servidor Apache.
sudo /etc/init.d/apache2 restart

A la part d'Eclipse, anirem a Window/Preferences/PHP/Debug/Installed Debugger i canviarem la configuració de Zend Debugger indicat Client Host/IP la IP de loopback 127.0.0.1 i la de la màquina de programació en el cas de ser fixe separades per comes.