dimarts, 17 de març de 2009

Linux Filesystem Hierarchy Standard

Relació de carpetes arrels en sistemes Linux i Ubuntu que conformen l'estructura jeràrquica del sistema d'arxius, segons l'intent d'estandarització de la Filesystem Hierarchy Standard./bin
Conté comandes que poden ser utilitzats tant per l'administrador del sistema com pels usuaris, però que es necessari quan no existeixen altres sistemes de fitxers muntats (per exemple, en mode d'usuari únic). També pot contenir comandes que s'utilitzen indirectament per scripts.


/home
és un concepte bastant estàndard, però és clarament un lloc específic del sistema de fitxers per a dades dels usuaris. La instal·lació pot ser diferent de host a host. Per tant, cap programa s'ha de basar en aquesta ubicació.


/usr
és compartit, només de lectura de dades.

/opt
està reservada per a la instal·lació dels afegits de paquets de programari i per a aplicacions no mantingudes per paqueteria.

/sbin
Arxius binaris del sistema
Serveis públics utilitzats per l'administració del sistema (i altres comandaments root-only) s'emmagatzemen en /sbin, /usr/sbin o /usr/local/sbin. /sbin conté els fitxers binaris essencials per arrencar, restaurar, recuperar i / o reparar el sistema, a més dels binaris a /bin. Programes executats després de que /usr hagi estat muntat (quan no hi ha problemes) es produeixen generalment en /usr/sbin. Els programes d'administració del sistema locals han de situar-se a /usr/local/sbin.

/media
punt de muntatge dels volums removibles com diskettes, cdroms i discs USB.

/dev
directori de localització d'arxius especials o de dispositius.

/etc
jerarquia que conté fitxers de configuració. Un "arxiu de configuració" és un arxiu local que s'utilitza per a controlar el funcionament d'un programa, ha de ser estàtic i no pot ser un binari executable.

/mnt
punt de muntatge temporal dels volums removibles com diskettes, cdroms i discs USB.

/srv
arxius amb dades per a serveis oferts per aquest sistema.

/root
el directori home per a l'usuari root.

/var
arxius amb dades variables.

/lib
conté les imatges de biblioteques compartides necessàries per arrencar el sistema i executar les ordres al sistema de fitxers arrel, és a dir per als binaris a /bin i /sbin

/boot
conté tot el necessari per al procés d'arrencada, excepte els fitxers de configuració no es necessiten en temps d'arrencada i l'instal·lador de mapeig. Per tant / boot emmagatzema les dades que s'utilitza abans de que el nucli d'execució s'inicii en mode d'usuari. Això pot incloure guardat els sectors d'arrencada mestres i del sector d'arxius de mapeig.